SMART URBAN AREAS
Sustainable System Solutions for Urban Development

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có trách nhiệm xử lý các dữ liệu cá nhân khi truy cập trang mạng để tuân thủ theo các quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành tại CHLB Đức: Luật bảo vệ dữ liệu của bang  North-Rhine Westphalia (DSG NRW), Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và Luật dịch vụ viễn thông của CHLB Đức (TMG).

I. Phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu cần thiết cho việc cung cấp một trang web chức năng hoặc nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được diễn ra sau khi có sự chấp thuận của bạn. Trường hợp ngoại lệ được áp dụng khi không có sự chấp thuận trước vì các lý do thực tế và công tác xử lý dữ liệu cần tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành. 

II. Xóa bỏ và lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của chủ thể sẽ bị xóa bỏ hoặc không còn khả dụng ngay sau khi mục đich lưu trữ ngừng áp dụng. Ngoài ra, dữ liệu có thể được lưu trữ nếu nằm trong khuôn khổ các quy định, luật và sắc lệnh của Châu Âu mà người chịu trách nhiệm phải tuân theo. Dữ liệu cũng sẽ không có sẵn hoặc bị xóa bỏ nếu hết thời gian lưu trữ, trừ khi việc tiếp tục lưu trữ dữ liệu là cần thiết phục vụ các hợp đồng ký kết.  

III. Trang web và khởi tạo tệp nhật ký

1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin và dữ liệu từ hệ thống máy tính khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi:

Các thông tin và dữ liệu thu thập:

  • Thông tin về loại và phiên bản trình duyệt được sử dụng
  • Hệ điều hành của người dùng
  • Địa chỉ IP của người dùng
  • Ngày và thời gian truy cập

Dữ liệu được lưu trữ trong các tệp nhật ký của hệ thống chúng tôi. Các dữ liệu được lưu trữ một cách tách biệt với các dữ liệu cá nhân khác. 

2. Mục đích và cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Công tác lưu trữ tạm thời địa chỉ IP là cần thiết nhằm phân phối trang web đến máy tính của người dùng. Vì vây, địa chỉ IP của người dùng phải được lưu trữ trong suốt thời gian sử dụng. Lưu trữ trong các tệp nhật ký được thực hiện để đảm bảo chức năng của trang web. Ngoài ra, dữ liệu được sử dụng để tối ưu hóa trang web và để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi. Việc đánh giá dữ liệu cho các mục đích tiếp thị không diễn ra tại trường hợp này (theo Điều 6 (1) Các điều kiện hoàn thành nhiệm của trường Đại học (GDPR)). 

3. Thời gian lưu trữ

Quá trình xử lý dữ liệu sẽ diễn ra trong quá trình sử dụn cho đến khi kết thúc mỗi phiên đăng nhập. Nếu dữ liệu được lưu trữ trong các tập nhật ký, thời gian lưu trữ sẽ kéo dài tối đa là 24 tiếng. Sau đó, địa chỉ IP của người dùng được ẩn danh và không thể gán cho người dùng truy cập nữa. 

IV. Quyền hạn của người dùng

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn đang được xử lý,  bạn sẽ chịu ảnh hưởng từ Các điều kiện hoàn thành nhiệm của trường Đại học (GDPR) và quyền hạn của bạn được cho phép như sau:

1. Quyền truy cập của chủ thể (Điều 15 GDPR)

Bạn có quyền đối với thông tin về dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được thu thập, xử lý hoặc, nếu có liên quan, được chuyển cho bên thứ ba. 

2. Quyền phản bối (Điều 21 GDPR)

Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình nếu quá trình xử lý dựa được triển khai theo Khoản 6 (1) e hoặc f.

3. Quyền xóa bỏ (Điều 17 GDPR)

Cụ thể, sau khi thời gian lưu trữ kết thúc, bạn có quyền xóa bỏ dữ liệu của mình. 

4. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu (Điều 18 GDPR)

Trong trường hợp đặc biệt, bạn có quyền hạn chế xử lý dữ liệu. Đây là trường hợp nếu việc xử lý dữ liệu là bất hợp pháp, nếu bạn tranh luận về tính chính xác của dữ liệu được thu thập hoặc nếu bạn đã gửi đơn phản đối việc xử lý. Bạn cũng có thể yêu cầu hạn chế xử lý nếu dữ liệu phải chịu nghĩa vụ xóa vì mục đích xử lý đã đạt được, nhưng bạn cần những dữ liệu này để khẳng định khiếu nại pháp lý. Bạn cần yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu. 

5. Quyền yêu cầu chỉnh sửa (Điều 16 GDPR)

Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác.

6. Quyền thu hồi tuyên bố đồng ý bảo vệ dữ liệu (Điều 7 GDPR)

Bạn có quyền thu hồi tuyên bố đồng ý bảo vệ dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào. Việc thu hồi sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến khi thu hồi.

7. Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu. Trong trường hợp của chúng tôi, Ủy viên Nhà nước về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin của bang North Rhine-Westphalia sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.