SMART URBAN AREAS
Sustainable System Solutions for Urban Development

 Dự án Đô thị thông minh (SUA) nằm trong khuôn khổ chương trình "Sáng kiến xuất khẩu bảo vệ môi trường"