SMART URBAN AREAS
Sustainable System Solutions for Urban Development

LIÊN HỆ

Địa chỉ bưu điện
Trường Đại học kỹ thuật Dortmund
Khoa Quy hoạch không gian
Nhóm nghiên cứu Quản lý dữ liệu không gian và mô hình hóa (RIM)
GS. TSKH. Nguyễn Xuân Thính (Giám đốc dự án)
D-44227 Dortmund
CHLB Đức

Office visits
Trường Đại học kỹ thuật Dortmund
Khoa Quy hoạch không gian
Nhóm nghiên cứu Quản lý dữ liệu không gian và mô hình hóa (RIM)

Khu Đại học phía Nam, Tòa nhà GB III, Lầu 2, Phòng 3.315
Số 10 Đường August-Schmidt 10
Điện thoại: +49 231 755-5839
Fax: +49 231 755-2508
Địa chỉ email: rim.rp@tu-dortmund.de

Location Map