SMART URBAN AREAS
Sustainable System Solutions for Urban Development

ẤN HIỆU

Đại học kỹ thuật Dortmund triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo mục 76 (1) của Luật HG NRW dưới sự giám sát pháp lý của Bộ Văn hóa và Khoa học của bang North Rihne-Westphalia. Địa chỉ: Số 49 đường Völklinger, 40221 Düsseldorf, CHLB Đức. 

Mã số thuế giá trị gia tăng (ID VAT)
Mã số thuế giá trị gia tăng theo mục 27a của Luật thuế giá trị gia tăng tại CHLB Đức: DE 811 258 273

Trách nhiệm liên quan theo Hiệp ước truyền thông quốc gia (MStV):

Tobias Küster-Campioni
Nhóm nghiên cứu Quản lý dữ liệu không gian và mô hình hóa (RIM)
Trường Đại học kỹ thuật Dortmund
Số 10 đường August-Schmidt
Khu Đại học phía Nam, Tòa nhà GB III, Phòng 3.311
44227 Dortmund
CHLB Đức
Địa chỉ hòm thư: tobias.kuester-campioni@tu-dortmund.de