SMART URBAN AREAS
Sustainable System Solutions for Urban Development

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Các sự kiện đặc biệt của dự án Đô thị thông minh (SUA)

HỘI NGHỊ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN: 18.11.2022, KHÁCH SẠN GRAND PLAZA, HÀ NỘI